Обавјештења

Будите у току!

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је данас Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2023/24. години који је доступан на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net), односно на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.

Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.

Упис ученика обавља се у два уписна рока и то у јунском року, од  19. до 30. јуна 2023. године и у јулском року, од  3. до 14. јула 2023. године.

За ученике који имају 60 и више бодова, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње 19. јуна, а завршава се 20. јуна 2023. године.

За ученике који имају мање од 60 бодова, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње 26. јуна, а завршава се 28. јуна 2023. године.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње 3. јула, а завршава се 5. јула 2023. године.

Кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе у којима има слободног мјеста, и то од 10. до 14. јула 2023. године.

Редосљед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу општег успјеха у основној школи; посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно  у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе; резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека. Рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.

Школе су обавезне доставити коначне податке о упису ученика у први разред Министарству просвјете и културе Републике Српске најкасније до 28. јула 2023. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

План и програм „Дјечје недјеље” у 2022/2023. години

Дечја недеља се традиционално одржава у првој седмици октобра месеца, с циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права деце и младих у породици и широј друштвеној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе на развој и остварење свих властитих потенцијала. Ове године Дечја недеља обиљежава се од 3. до 9. октобра 2022. године.
ЦИЉЕВИ „ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ“ су:
• Скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
• указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,
• презентација постигнутих резултата;
• указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,
• промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које их се тичу;
• покретање нових иницијатива и акција (хуманитарне акције и акције солидарности)као и враћању физичким активностима које ће доприносити побољшању положаје деце у нашој заједници.
ЈУ Средња школа „28. јуни“ и ове као и предходних година осмишљава Програм активности којима би обележила Дечју недељу и стала у ред оних који су истински борци за дечја права. Активностима скрећемо пажњу на значај здравог одрастања деце јер су деца ресурс будућих генерација друшва. Такође, широј јавности скрећемо пажњу да многа деца не одрастају у оптималним условима, те да им се треба помоћи, свако у свом делокругу рада.
Љиљана Пурковић, педагог

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Петак, 27. мај 2022.
Расписан Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2022/2023. године
Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe oбjaвилo je дaнaс Koнкурс зa упис учeникa у први рaзрeд срeдњих шкoлa Српскe у шкoлскoj 2022/2023. гoдини.
Jaвним кoнкурсoм oдрeђeнa су двa уписнa рoкa, и тo: jунски рoк oд 13. дo 24. jунa и jулски рoк oд 4. дo 15. jулa 2022. гoдине.
Приликoм уписa, кaндидaти сe мoгу пријавити зa нajвишe двa зaнимaњa у стручним шкoлaмa.
Рeдoслиjeд кaндидaтa утврђуje сe прeмa укупнoм брojу бoдoвa, a бoдoвaњe врши нa oснoву oпштeг успjeхa у oснoвнoj шкoли, успjeхa из пeт прeдмeтa знaчajних зa зaнимaњe у стручним шкoлaмa.
Сви учeници сa тeритoриje Рeпубликe Српскe и Фeдeрaциje БиХ кoнкуришу пoд jeднaким услoвимa зa упис у први рaзрeд jaвнe шкoлe, бeз oбзирa нa тo гдje су зaвршили oснoвну шкoлу, a пoд истим услoвимa мoгу дa кoнкуришу и уписуjу сe и учeници из других држaвa.
Испуњaвaњe услoвa кaндидaти дoкaзуjу oригинaлним свjeдoчaнствимa o зaвршeним рaзрeдимa oснoвнe шкoлe и извoдoм из мaтичнe књигe рoђeних, oднoснo дoкaзoм o извршeнoj нoстрификaциjи диплoмe кaдa je риjeч o учeницимa из другe држaвe. Кoнкурс, кao и плaн уписa, дoступни су и нa интeрнeт пoртaлу Влaдe Рeпубликe Српскe, нa стрaници Mинистaрствa прoсвjeтe и културe.
Извор: Cтраница Министарства просвјете и културе РС

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 Уторак, 4. јануар 2021.
Бесплатну чланарину за Матичну библиотеку добили су ученици: Анастасија Вулетић, Ивана Кокот, Димитрије Игњић, Јована Јованчић, Никола Орашанин и Маша Средић. 
 
Молимо ученике да, најкасније до краја јануара, посјете Матичну библиотеку како би дали податке потребне за учлањење.
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

 Четвртак, 17. фебруар 2022.
Обавјештавамо ученике 8. и 9. разреда и њихове родитеље да су тренутно попуњени капацитети за Прољетну школу програмирања, те да ће, због великог интересовања, бити организована и Љетна школа програмирања о чијем ћете термину бити накнадно обавијештени путем нашег сајта и друштвених мрежа. Хвала вам што сте нам указали повјерење и што сте спремни да заједно учимо.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 Пoнедјељак, 20. новембар 2021.
Поштовани ученици,
Министарство просвјете и културе с циљем популарисања културе читања спроводи кампању “Читајмо заједно”. Слоган овогодишње кампање је “Да не останемо без ријечи”.
Тим поводом организована је и наградна игра путем друштвених мрежа, а задатак наградне игре је да се ученици усликају на омиљеном мјесту за читање и да фотографије пошаљу у инбокс Министарства просвјете и културе.”
Драги ученици, читајте и будите креативни. Свим учесницима желимо многo среће!
📷Анастасија Вулетић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 Пoнедјељак, 11. октобар 2021.
“Поводом Дана библиотекара Републике Српске, који се обиљежава 9. октобра, Матична библиотека организује Дане отворених врата како би се јавност и на овај начин упознала са значајем библиотека у процесу цјеложивотног образовања. Поводом Дана отворених врата, који ће се одржати од 11. до 15. октобра, организован је цјелодневни рад са корисницима и упис по промотивној цијени од 5 КМ за нове чланове библиотеке.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 Петак, 18. септембар 2021.

Обавјештавамо ученике и професоре да се у оквиру обиљежавања “Дјечије недјеље” могу пријавити на конкурс за израду кратког видеа у трајању од 30 секунди. Овогодишња тема конкурса глaси: “Дјечија права”. Радови се достављају најкасније до 30. септембра 2021. године. Желимо вам срећу. Будите оригинални, креативни и маштовити.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Упис за ученике других, трећих и четвртих разреда

Сриједа, 25. август 2021. 
Упис за ученике других, трећих и четвртих разреда вршиће се у петак 27. августа 2021. године према сљедећем распореду:
-Ученици других разреда од 9.00 часова;
-ученици трећих разреда од 10.00 часова;
-ученици четвртих разреда од 11.00 часова.
За упис је неопходно понијети свједочанство претходног разреда, родни лист и прву рату уписнине.
Сва дуговања из школске 2020/21. године (уписнина, библиотека) морају бити измирена прије уписа. 

Обавјештење

Петак, 20. август 2021.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Јулски уписни рок

Петак, 2. јул 2021. 
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 5. 7. 2021. године, а завршава се у сриједу, 7. 7. 2021. године. Резултати уписа објављују се у петак, 9. 7. 2021. године до 10.00 часова на огласној табли школе.
Од понедјељка, 12. 7. 2021. године, до петка 16. 7. 2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Објављен је Јавни конкурс за упис ученика у средње школе.

Петак, 28. мај 2021. 
Јунски уписни рок:
Први термин: Од 14. 6. до 15. 6. 2021. године (за ученике који имају 60 и више бодова).
Други термин: од 21. 6. до 23. 6. 2021. године, за све ученике.
Јулски рок (за све ученике који се нису уписали на жељено занимање)
Први термин: од 5. 7. до 7. 7. 2021.
Други термин: од 12. 7. до 16. 7. 2021.
Учесници конкурса подносе школи потребне документе:
1. пријаву за упис,
2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
4. извод из матичне књиге рођених,
5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.
Јавни конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2021/2022. години, као и план уписа, доступни су и на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) на страници Министарства просвјете и културе и на сајту Школе: https://www.ss28juni.ba/%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%81/

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Уторак, 18. мај 2021. 
Обавјештавају се ученици да задужене уџбенике и књиге морају вратити у школску библиотеку најкасније до 8. јуна 2021. године. Ученици који задужене књиге врате на вријеме добиће потврду да су измирили своја дуговања, док они, који у предвиђеном року не обаве ту дужност, неће моћи добити свједочанства.

НИЖЕМО УСПЈЕХЕ:
ОСВОЈЕНО ДРУГО МЈЕСТО НА РЕГИOНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Сриједа, 28. април 2021. 
На Регионалном такмичењу из наставног предмета Историја на тему ,,Култура сјећања и памћења” ученице Јована Јованчић и Нађа Милановић (I3 – ИТ техничар) уз подршку професорице Слободанке Симанић, освојиле су друго мјесто. Тема коју су ученице истраживале била је ,,Егзодус Срба из Сарајева”. Вриједан и предан истраживачки рад дао је резултате и показао да генерације које долазе памте, сјећају се и не заборављају овај важан датум и патњу кроз коју су прошли сарајевски Срби након потписивања Дејтонског мировног споразума.
Ученицама и професорици упућујемо честитке за остварени резултат.

НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ОД 19. АПРИЛА

Петак, 16. април 2021. 

Републички штаб за ванредне ситуације одржао је данас 81. сједницу на којој је одлучио да се од 19. 4. 2021. године настави извођење наставе у просторијама средњих школа у Републици Српској.

Средње школе у Републици Српској од понедјељка ће организовати образовно-васпитни рад за ученике свих разреда у школским објектима, а у складу са Планом организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона, који је донио министар просвјете и културе.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ДО 12. АПРИЛА

Петак, 2. април 2021. 

Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске је на данашњој сједници донио Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској према којем ће и у наредном периоду, од 5. до 12. априла 2021. године, све основне и средње школе у Републици Српској организовати рад и наставу на даљину, у складу са Инструкцијом о организовању васпитно-образовног рада на даљину број 07.04/052-1729-3/21 од 22. 3. 2021. године.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ДО 5. АПРИЛА

Петак, 26. март 2021. 

Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске је на данашњој сједници донио Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској којим се поред осталог обуставља васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа у Републици Српској у периоду од 29. марта до 05. априла 2021. године.

Све основне и средње школе у Републици Српској дужне су да у овом периоду организују наставу на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Понедјељак, 22. март 2021. 
Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске је 21. 3. 2021. године, на својој 73. сједници донио Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 73-1/21 којим се поред осталог обуставља васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа у Републици Српској у периоду од 22. марта до 29. марта 2021. године.
Све основне и средње школе у Републици Српској дужне су да у овом периоду организују наставу на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ КОМПЈУТЕРСКОГ КОНСТРУИСАЊА

Субота, 20. март 2021. 
Према прелиминарним резултатима Регионалног такмичења из компјутерског конструисања наш ученик Давор Бујак (IV3 – мaшински техничар за компјутерско конструисање) освојио је друго, а ученик Борис Ристовић (IV3 – машински техничар за компјутерско конструисање) четврто мјесто. Честитамо ученицима и професорици Тањи Ђурић на оствареним резултатима. 

НАСТАВАК РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

Петак, 19. март 2021. 
Обавјештавамо ученике, професоре и родитеље да ће се од понедјељка, 22. марта 2021. године, настава одвијати у просторијама Школе по редовном плану и устаљеном распореду. Истовремено подсјећамо да је због тренутне епидемиолошке ситуације неопходно максимално поштовати препоручене мјере, јер на тај начин чувамо наше и здравље наших најмилијих.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

Субота, 13. март 2021. 
Према прелиминарним резултатима Регионалног такмичења из физике, чији је домаћин била ЈУ Средња школа “28. јуни”, у категорији првих разреда наш ученик Лука Глигорић (ИТ техничар) освојио је треће, а Маша Средић (ИТ техничар) четврто мјесто. Ученик Душан Перић (ИТ техничар) у категорији других разреда заузео је пето мјесто. Честитамо ученицима и професорици Дијани Косорић на постигнутим резултатима.
 

ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА НАСТАВЕ

Петак, 12. март 2021.

Обавјештавамо родитеље и ученике да ће се, због погоршања епидемиолошке ситуације у нашој општини, наредне седмице (15-19. марта) настава одвијати на даљину.

ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Сриједа, 10. март 2021.

На одржaном Регионалном такмичењу из математике, наши ученици су, према званичним резултатима, постигли сљедећи успјех:
Први разред: Лука Глигорић I3 (ИТ техничар)- треће мјесто,
Други разред: Душан Перић II3 (ИТ техничар)- прво мјесто; Јелена Буквић II3 (ИТ техничар)- четврто мјесто,
Трећи разред: Димитрије Игњић III3 (техничар рачунарства)- треће мјесто; Јована Шућур III3 (техничар рачунарства)- четврто мјесто;
Четврти разред: Марија Пантовић IV2 (техничар рачунарства)- четврто мјесто.

Још једном честитамо ученицима и менторима!
Коначне резултате можете погледати овдје.

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ:
Душану Перићу прво мјесто у категорији других разреда

Субота, 6. март 2021.

 На одржaном Регионалном такмичењу из математике, наши ученици су, према прелиминарним резултатима, постигли сљедећи успјех:
Први разред: Лука Глигорић I3 (ИТ техничар)- треће мјесто,
Други разред: Душан Перић II3 (ИТ техничар)- прво мјесто; Јелена Буквић II3 (ИТ техничар)- четврто мјесто,
Трећи разред: Димитрије Игњић III3 (техничар рачунарства)- треће мјесто; Јована Шућур III3 (техничар рачунарства)- четврто мјесто;
Четврти разред: Марија Пантовић IV2 (техничар рачунарства)- четврто мјесто.
Коначни резултати, након жалбеног рока, објавиће се у сриједу.
Честитке за ученике и менторе који су припремали ученике и учинили нас све поносним.
Посебно БРАВО за Душана Перића и нашу професорицу Дијану Марковић!👏🥇🏆

Борис Брајовић, директор

 

Прелиминарне резултате можете погледати овдје.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Јулски уписни рок

Петак, 2. јул 2021. 
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 5. 7. 2021. године, а завршава се у сриједу, 7. 7. 2021. године. Резултати уписа објављују се у петак, 9. 7. 2021. године до 10.00 часова на огласној табли школе.
Од понедјељка, 12. 7. 2021. године, до петка 16. 7. 2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.