Савјет родитеља

У школи се формира Савјет родитеља као савјетодавно тијело.

Савјет родитеља чини по један представник родитеља сваког одјељења у Школи.

Родитељи ученика имају право, а Школа обавезу да помогну родитељима да формирају Савјет родитеља, чије чланове бирају родитељи ученика.

Савјет родитеља:

  • Разматра успјех ученика у учењу и владању,
  • Разматра школски календар,
  • Разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године,
  • Представља ставове родитеља ученика Школском одбору,
  • Подстиче ангажовање родитеља у раду Школе,
  • Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у Школи
  • Промовише интересе Школе у локалној заједници на чијем се подручју Школа налази.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима Школе.

Статутом Школе дефинише се начин и процедура оснивања и рада Савјета родитеља.

Чланови Школског одбора из реда Савјета родитеља информишу Савјет родитеља о свом раду.

Поред наведених активности Савјет родитеља Школе може покретати  и  подржавати и друге активности и акције, као што су  побољшање услова рада, организација хуманитарних акција, сарадња са локалном заједницом и друго.

Кроз организовање активности Савјета родитеља и његову комуникацију са Наставничким вијећем с једне и Савјетом ученика са друге стране, Школа настоји да побољша комуникацију на релацији школа – родитељи – ученици, а самим тим и да створи сигурније окружење и боље услове за што успјешније одвијање васпитно-образовног процеса.

Учествовањем у школским активностима родитељи добијају увид и стичу реалнију слику о животу и раду Школе, боље разумију наставни процес и помажу Школи и дјеци у различитим аспектима њиховог живота, школовања и сазријевања.