Образовни профил техничар информационих технологија има за циљ оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и провјеру безбједности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања промјенљивим захтјевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања могућности запошљавања, акценат у наставном плану и програму овог профила је на примјени теоријских знања у практичном контексту:

 • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
 • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провјера безбједности платформи за интернет сервисе
 • Израда десктоп апликација
 • Израда статичких и динамичких веб презентација и веб апликација и њихово имплементирање
 • Креирање, моделовање и развијање база података
 • Одржавање и провјера безбједности информационих система

Вјештине којима ће ученици овладати по завршетку школовања:

 • Самостално склапање рачунара, тестирање хардвера и отклањање кварова
 • Инсталирање и конфигурисање оперативног система, додатних софтвера и хардверских уређаја
 • Конфигурисање, повезивање и провјеравање функционалности LAN мреже
 • Напредно коришћење интернет сервиса
 • Израда веб страница и веб апликација, као и њихово објављивање на веб серверу
 • Израђивање апликација, пројектовање једноставне базе података и повезивање апликације са базом података
 • Инсталирање, тестирање и одржавање апликације за електронско пословање и обављање пословних процеса и операција у њима
 • Заштита од напада на информациони систем
 • Између осталог, овај профил има за циљ да код ученика „пробуди“ свијест да:
 • Савјесно, одговорно и уредно обавља повјерене послове
 • Позитивно се односи према примјени безбједносних и здравствених мјера у раду
 • Ефикасно организује вријеме
 • Испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
 • Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вриједностима

Драги будући техничари информационих технологија, добро дошли у нашу школу!