Савјет ученика

Савјет ученика ЈУ Средње школе “28. јуни” промовише интересе школе у
локалној заједници на чијем подручју се налази школа, представља
ставове ученика Школском одбору школе, подстиче ангажовање ученика у
раду школе, информише Школски одбор према својим ставовима када оцијени
да је то потребно или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које
се односи на рад и управљање школе, промовише права ученика и подстиче
друштвено користан рад у заједници, разматра питања успјеха ученика,
рада ученичких организација, екскурзија и излета, услова рада школе и
других питања утврђених актима школе, учествује у изради и реализацији
одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује
васпитно-образовни рад у школи.