Саобраћајни техничари логистике и шпедиције се оспособљавају за послове у непосредној производњи транспортних и претоварних услуга , али и за разне административне послове у области унутрашњег транспорта.

Послови у непосредној производњи транспортних и претоварних услуга и у вези складиштења робе:

 • диспечерски послови распоређивања транспортних радника и претоварне механизације на одговарајуће послове,
 • статистичко праћење, проучавање и анализа токова материјала у производним предузећима и учешћу у тражењу рјешења за рационализацију унутрашњег транспорта,
 • вођење евиденције о учинку транспортних радника и руковалаца претоварним машинама, израда извјештаја о сопственом учинку, присутности на раду, коришћењу средстава за рад, радној дисциплини и сл.,
 • контрола техничког одржавања механизације за претовар и др.,
 • контактирање са поручиоцима и примаоцима робе у вези врсте, количине и времена допреме, односно отпреме робе,
 • планирање смјештаја и организација пријема робе, избор начина и организација пријема и отпреме робе,
 • старање о физичким и хемијским особинама робе, њиховом штетном дејству на људе и друге робе и давање неопходних упутстава и наредби у вези са поступком претовара и преношења.

Стручни и административни послови у предузећима међународне шпедиције, робно – транспортним центрима, контејнерским терминалима и др.:

 • обрачун цијена и израда понуда за различите шпедитерске услуге и послове,
 • контролисање превозних исправа,
 • одређивање пута и превозног средства за извршење транспорта робе,
 • одржавање пословних контаката, пријем транспортних задатака, давање свих обавештења у вези са конкретним транспортним послом, као и давање других обавјештења,
 • давање свих информација у вези са увозом и превозом различитих врста робе,
 • обављање свих послова у вези са царињењем робе,
 • вођење евиденције о количини робе која се налази у складишту и слободном складишном простору,
 • припрема робе за транспорт у оним количинама које захтијева наручилац.